NÁKUPNÝ KOŠÍK
Váš nákupný košík je prázdny.

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:


  STILL MASS Slovakia s.r.o.
  Neresnícka cesta 12
  960 01 Zvolen
  Slovenská republika

  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27002/S

  IČO: 47360488
  DIČ: 2023833735
  IČ DPH: SK2023833735

  uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky www.stillmass.eu (ďalej len obchod)
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala vyplnenú elektronickú objednávku.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky.
 4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami STILL MASS Slovakia s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami STILL MASS Slovakia s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti v objednávacom formulári.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh Kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166,00 € požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou).
 6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu po dohode s prevádzkovateľom, emailom alebo telefonicky do 12:00 hod., nasledujúceho dňa.
 7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dni od uzatvorenia zmluvy v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení. Tovar nesmie byť otvorený a používaný. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže použiť formulár dostupný na stiahnutie TU.. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní poslať tovar na adresu : STILL MASS Slovakia s.r.o., Neresnícka cesta 12, 960 01, Zvolen spolu s faktúrou (aj písomným odstúpením od zmluvy ak nebolo poslané emailom), alebo ho doniesť na predajné miesto prevádzkovateľa : Námestie SNP č. 5, 960 01, Zvolen. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní od obdržania vráteného tovaru na účet, ktorý kupujúci uviedol vo formulári.


III. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb spoločnosti SPS alebo Slovenskou poštou (Balík 2. triedy), resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne odoslaná kuriérskou spoločnosťou na prepravu ku kupujúcemu SPS alebo Slovenskou poštou (Balík 2. triedy):
  • Objednávky prijaté do 12:00 sú expedované (pripravené, zabalené a odovzdané kuriérovi) ešte v ten istý deň.
  • Objednávky prijaté po 12:00 budú expedované v nasledujúci pracovný deň.
  • Objednávky prijaté cez víkend alebo sviatok budú expedované v nasledujúci pracovný deň.
  • Ak je Vaša zásielka odoslaná kuriérskou spoločnosťou SPS, v deň doručenia Vám kuriér SPS zavolá na Vaše tel. číslo a dohodne termín odovzdania zásielky.
  • Doba dodania v rámci Slovenskej republiky je 1-2 pracovné dni.
  • Doba dodania do Českej republiky je približne 2 pracovné dni.
  • Ak je Vaša zásielka odoslaná Slovenskou poštou bude Vám doručená poštovým kuriérom, o expedovaní balíka bude zákazník informovaný SMS správou.
  • Objednávky prijaté do 12:00 budú spracované v ten istý deň
  • Ak si zákazník balík od poštového kuriéra neprevezme, bude uložený na príslušnej pošte 7 dní.
  • Zákazník si aj sám môže zvoliť službu nedoručovať ( túto žiadosť zaznačí do políčka poznámka), takýto balík nebude kuriérom doručovaný a bude rovno uložený na pošte 7 dní. Zákazník bude o jeho uložení informovaný SMS správou.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (tovaru je odosielaný do 2 dní po prijatí elektronickej objednávky). Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom sa zaväzuje prevádzkovateľ kupujúceho informovať. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch tovaru.


IV. Kúpna cena a platby

 1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre. V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť platby prevodom na účet prevádzkovateľa, on po pripravení objednávky vyzve kupujúceho k zaplateniu tovaru na účet zašle objednaný tovar kupujúcemu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.
 3. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 4. Zákazníci zo Slovenskej republiky uhrádzajú platbu vopred na účet:
  SK8311110000001223861005
 5. Zľavy pri nakupovaní v e-shope a na predajnom mieste Still Mass vo Zvolene:
  Za nákup nad 70,00 € prepravné 0,00 €V. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku minimálne 6 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Faktúra slúži ako dodací list, a je potrebné ju uschovať pre prípad reklamácie.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
 6. Ak Prevádzkovateľ pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k nákupu bezodplatne iný tovar, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru.
 7. O závade tovaru je kupujúci povinný informovať prevádzkovateľa bezodkladne.
 8. Riešenie reklamácie prebehne po dohode s kupujúcim bezodkladne. V prípade komplikovaného riešenie do 3 dní najviac ale do zákonom stanovenej lehoty. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie od zmluvy, podľa povahy závady tovaru a dohody s prevádzkovateľom, ktorý poskytne stanovisko k reklamácii po jej preskúmaní v zákonom stanovenej lehote.


VI. Prepravné a balné

Kuriérska spoločnosť SPS:
 • Pri nákupe nad 70 € / 1778 Kč: doručenie ZADARMO
 • Pri nákupe do 70 € / 1778 Kč: doručenie 2,90 € / do ČR 3,70 €/ 94 Kč
Prepočet na České koruny podľa aktuálneho kurzu NBS.
Kuriérska spoločnosť SPS prijíma balíky s neobmedzenou hmotnosťou.

Slovenská pošta (Balík 2. triedy):
 • Pri nákupe nad 70 €: doručenie ZADARMO
 • Pri nákupe do 70 €: doručenie 3,90 €
 • Ku každému balíku účtujeme balné 1 €


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
 5. Dozorný orgán nad e-shopom www.stillmass.eu je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj.

O nás

Značka Stillmass vznikla v roku 2008 za účelom priniesť na trh s výživovými doplnkami lacnejšie a kvalitnejšie produkty a uspokojením tých najnáročnejších požiadaviek sa čo najviac priblížiť k zákazníkovi. Z toho dôvodu neustále zlepšujeme kvalitu a zloženie produktov, výber dodávateľov a nimi poskytovaných surovín, pomer jednotlivých zložiek obsiahnutých vo výrobkoch či technologický postup výroby. Vďaka tomu sme mali možnosť prepracovať sa k doposiaľ najkvalitnejším surovinám a najvyváženejšiemu zloženiu produktov. ... čítaj viac

Kontaktujte nás
Copyright @ 2018 Stillmass